ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมเด็กและเยาวชนที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมเด็กและเยาวชนที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี
          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบฯ นางสาววิลาวรรณ ตลับเพ็ชร์ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และข้าราชการศาลยุติธรรม เดินทางไปเยี่ยมเด็กและเยาวชนโดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของที่จำเป็นเพื่อใช้ในกิจวัตรประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกและอบรมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรม สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี