ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำความผิด

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำความผิด
          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายชัยรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเกรียงไกร สาริกา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำความผิด อีกทั้งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร อภิปลาย และรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำความผิด” ทั้งนี้ นายจุลจักร แสนโสม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ และนายปราโมช ธรรมวิเศษ นิติกรชำนาญการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ณ ห้องกระดุมเงินกระดุมทอง โรงแรมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร