ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ประชุมผู้พิพากษาสมทบฯ ประจำเดือนกันยายน 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ประชุมผู้พิพากษาสมทบฯ ประจำเดือนกันยายน 2561
          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบฯ ประจำเดือน กันยายน 2561 เพื่อปรึกษาหารือข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการและ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบฯ นางสาววิลาวรรณ ตลับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร