ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมเด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมเด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร
          เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายชัยรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม เดินทางไปเยี่ยมและเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพจิตที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร