ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนสิงหาคม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนสิงหาคม
          เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายชัยรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อปรึกษาหารือข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการและ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบฯ นายเหรียญทอง เพ็งพา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารและ ข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร